Footwork and Suburi

Suriashi long

Suriashi short

Sonkyo suburi

Lunge suriashi

Lunge fumikomi


Chouyaku beginner

Chouyaku normal

chouyaku fumikomi

Chouyaku one breath

3 motion men

2 motion men

1 motion men