Renzoku waza  

Renzoku waza 

1) Tsuki - Men

2) Kote - Do

3) Kote -Men

4) Kote - GyakuDo

5) Men - KoteTáTáRenzokuRenzokuRenRenRenzokuR